مقالات و پایان نامه ها

iehfsj-v4n4p41-fa-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 4، زمستان 1395DOI: 10.21859/joe-04046 تاریخ دریافت مقاله: 1395/03/23تاریخ پذیرش مقاله: 1395/08/01 واژگان کلیدی: خستگی یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای خســتگی، نارســایی شــناختی و آگاهــی از موقعیــت کاریرابط ه معن ادامه مطلب…

By 92, ago