پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (779)

3-3-4- معادله مسیر حرکت463-4- مدلسازی دستگاه نمک‌زدای الکترواستاتیک تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی متناوب افقی و عمودی473-5- خواص فیزیکی آب نمک و نفت خام503-6- روش حل معادله موازنه جمعیت52فصل چهارم: نتایج و تحلیل داده‌ها564-1- نتایج حاصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (777)

3-3-2-2. منابع دقیقتر برای تعیین مشخصات امواج منطقه طرح…………………………….40 3-4. انتخاب مدل عددی……………………………………………………………………………………………………………43 3-4-1. معادلات حاکم در مدل کلاسیک MIKE 21 BW……………………………………………….45 3-4-2. معادلات حاکم در مدل پیشرفته MIKE 21 BW………………………………………………..47فصل چهارم: شبیهسازی عددی و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

yazdizohreh-A-10-384-1-104ab03-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 1، بهار 95 DOI: 10.20286/joe-04012 تاریخ دریافت مقاله: 8/9/4931 تاریخ پذیرش مقاله: 62/1/5931 واژگان کلیدی: یافته هــا: یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه بیشــترین علــت کمــر درد مراجعــان مربــوط بــه دیســکوپاتی7)/36%( ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

y_hamidi-A-10-256-2-150940d-1

ارگونومی مجله ارگونومی انجمن فصلنامه ایران انسانی عوامل مهندسی و دوره 3 شم ، اره 4 زمستان ، 4334 03 ارگونومی مجله ارگونومی انجمن فصلنامه ایران انسانی عوامل مهندسی قیمت: تومان

By 92, ago