3-4- اثر دمای هوا بر روی ضخامت برفک3
3-5- اثر دمای سطح سرد بر روی چگالی برفک3
3-6- اثر رطوبت هوا بر روی چگالی برفک3
3-7- اثر دمای هوا بر روی چگالی برفک3
3-8- رابطه همبستگی برای ضخامت برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب3
فصل 43
نتیجههای آزمایش در جریان اجباری هوای مرطوب3
4-1- شرایط آزمایش3
4-2- اثر دمای سطح سرد بر روی ضخامت برفک3
4-3- اثر رطوبت هوا بر روی ضخامت برفک3
4-4- اثر دمای هوا بر روی ضخامت برفک3
4-5- اثر دمای سطح سرد بر روی چگالی برفک3
4-6- اثر رطوبت هوا بر روی چگالی برفک3
4-7- اثر دمای هوا بر روی چگالی برفک3
4-8- تاثیر زبری بر روی ضخامت برفک3
4-8-1- شرایط آزمایش3
4-8-2- اثر زبری سطح سرد بر روی ضخامت برفک3
4-8-3- اثر زبری و جنس سطح سرد بر روی ضخامت برفک3
4-9- ایده وجود نقطه عطف در نمودار ضخامت برفک3
4-9-1- شرایط آزمایش3
4-9-2- بررسی ایده وجود نقطه عطف در نمودار ضخامت برفک با دمای سطح متفاوت3
4-10- مقایسه ضخامت برفک برای جریان اجباری و طبیعی هوای مرطوب3
4-10-1- مقایسه ضخامت برفک در جلوی استوانه برای جریان اجباری و طبیعی هوای مرطوب3
4-10-2- مقایسه ضخامت برفک در بالای استوانه برای جریان اجباری و طبیعی جریان مرطوب3
4-10-3- مقایسه ضخامت برفک در پشت استوانه برای جریان اجباری و طبیعی جریان مرطوب3
4-10-4- مقایسه ضخامت برفک در پایین استوانه برای جریان اجباری و طبیعی جریان مرطوب3
4-11- مقایسه چگالی برفک برای جریان اجباری و طبیعی جریان مرطوب3
4-12- رابطه همبستگی برای ضخامت برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب3
فصل 53
بررسی عددی-تحلیلی تشکیل برفک بر روی استوانهی سرد3
5-1- مقدمه3
5-2- روش تحلیلی – عددی شریف و ماگو3
5-2-1- معادلههای حاکم3
5-2-2- الگوریتم حل3
5-3- روش تحلیلی – عددی لی و کیم3
5-3-1- مدل ریاضی رشد لایهی برفک3
5-3-2- انتقال جرم در سطح و درون لایهی برفک3
5-3-3- بخار آب فوق اشباع در سطح برفک3
5-3-4- انتقال حرارت در سطح و درون لایهی برفک3
5-3-5- خاصیتهای برفک3
5-3-5-1- تخلخل برفک3
5-3-5-2- ضریب پیچشی برفک3
5-3-5-3-چگالی برفک3
5-3-5-4-ضخامت برفک3
5-3-6- الگوریتم حل مساله3
5-4- ارائهی نتیجهها برای مقایسه روشهای عددی-تحلیلی با نتایج آزمایش در جریان اجباری هوای مرطوب3
نتیجهگیری و پیشنهادها3
1- نتیجهگیری3
2- پیشنهادها3
پیوست الف3
پیوست ب3
پیوست ج3
فهرست شکل ها
شکل صفحه
فصل 13
مروری بر کارهای گذشته3
فصل 23
مشخصات دستگاه و روش انجام آزمایش3
شکل(2-1): دیاگرام استوانهی بکار رفته در مرجع ]36[3
شکل(2-2): نمای سه بعدی تبخیرکننده ( فاصلهی لولههای مسی از یکدیگر اغراق آمیز نشان داده شدهاند)3
شکل (2-3): نمای دو بعدی تبخیرکننده3
شکل (2-4 ): طرح نهایی تونل باد، نمای رو برو3
شکل (2-5): طرح نهایی تونل باد، نمای بالا3
شکل (2-6): مجموعهی اندازهگیری ضخامت برفک- نمای دو بعدی3
شکل (2-7): مجموعهی اندازهگیری ضخامت برفک- نمای سه بعدی3
شکل (2-8): مجموعهی اندازهگیری ضخامت برفک- نمای دو بعدی3
شکل (2-9): مجموعهی اندازهگیری ضخامت برفک در محفظهی آزمایش3
شکل(2-10): شماتیک ضخامت برفک بر روی استوانه3
شکل (2-11): نمودار باز شدهی ضخامت برفک3
فصل 33
نتیجههای آزمایش جریان طبیعی هوای مرطوب3
شکل(3-1): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33 درصد و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(3-2): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل (3-3): اثر دمای هوای ورودی بر روی انتقال جرم]33[3
شکل(3-4): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(3-5) مقایسهی ضخامت برای دمای هوای 16 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 33 درصد و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(3-6) مقایسهی ضخامت برای دمای هوای 15 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 33 درصد و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی این تحقیق.3
فصل 43
نتیجههای آزمایش در جریان اجباری هوای مرطوب3
شکل(4-1): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(4-2): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(4-3): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(4-4): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف فولاد و سطح بدون زبری برای دمای سطح6/14- درجه سانتیگراد.3
شکل(4-5): مقایسه میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه، برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف برنج و زبری مختلف فولاد و سطح بدون زبری برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد.3
شکل(4-6): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 21 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 58 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(4-7): مقایسه میزان ضخامت برفک در جلوی استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(4-8): مقایسه میزان ضخامت برفک در بالای استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(4-9): مقایسه میزان ضخامت برفک در پشت استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(4-10): مقایسه میزان ضخامت برفک در پایین استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(4-11) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 15 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت، برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(4-12) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت، برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(4-13) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 45 درصد و سرعت هوای 3/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت، برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
فصل 53
بررسی عددی-تحلیلی تشکیل برفک بر روی استوانهی سرد3
شکل(5-1): یک المان کوچک محیطی بر روی برفک3
شکل (5-2): الگوریتم حل شریف و ماگو]28 و 29[3
شکل(5-3): المان درونی لایه برفک3
شکل (5-4): مسیرحفرههای پیچ در پیچ درون برفک3
شکل (5-5): الگوریتم حل لی و کیم]9[3
شکل(5-6) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 15 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-7) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 18 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-8) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 16 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 21 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-9) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 21 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-10) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 27 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-11) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-12) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 58 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-13) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 67 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-14) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 72 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
شکل(5-15) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 45 درصد و سرعت هوای 3/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف.3
نتیجهگیری و پیشنهادها3
پیوست الف3
شکل(الف-1): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(الف-2): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(الف-3): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33 درصد و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(الف-4): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(الف-5): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 24 درصد و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(الف-6): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-7): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-8): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-9): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-10): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-11): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-12): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-13): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-14): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-15): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-16): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(الف-17): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-18): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-19): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-20): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-21): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-22): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-23): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-24): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-25): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-26): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-27): میزان ضخامت برفک پایین استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
شکل(الف-28) مقایسهی ضخامت برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(الف-29) مقایسهی ضخامت برای دمای هوای 16 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 24 درصد و دمای سطح متفاوت و ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(الف-30) مقایسهی ضخامت برای دمای هوای 15 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(الف-31) مقایسهی ضخامت برای دمای هوای 16 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی این تحقیق.3
پیوست ب3
شکل(ب-1): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 27 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(ب-2): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 21 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(ب-3): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 21 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(ب-4): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 18 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(ب-5): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(ب-6): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-7): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-8): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-9): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-10): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-11): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-12): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-13): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-14): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-15): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل(ب-16): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت.3
شکل(ب-17): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-18): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-19): میزان ضخامت برفک پایین و بالای استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-20): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-21): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-22): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-23): میزان ضخامت برفک جلوی استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-24): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-25): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-26): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-27): میزان ضخامت برفک پشت استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای رطوبت نسبی 36 درصد و هوای محیط متفاوت.3
شکل(ب-28): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 21 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 67 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(ب-29): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 21 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 72 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف.3
شکل(ب-30): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف فولاد و سطح بدون زبری برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد.3
شکل(ب-31): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف فولاد و سطح بدون زبری برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد.3
شکل(ب-32): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف برنج و سطح بدون زبری برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد.3
شکل(ب-33): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف برنج و سطح بدون زبری برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد.3
شکل(ب-34): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف برنج و سطح بدون زبری برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد.3
شکل(ب-35): مقایسه میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه، برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف برنج و زبری مختلف فولاد و سطح بدون زبری برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد.3
شکل(ب-36): مقایسه میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه، برای دمای سطح مختلف برای سطوح دارای زبری مختلف برنج و زبری مختلف فولاد و سطح بدون زبری برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد.3
شکل(ب-37): مقایسه میزان ضخامت برفک در جلوی استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-38): مقایسه میزان ضخامت برفک در جلوی استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-39): مقایسه میزان ضخامت برفک در جلوی استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-40): مقایسه میزان ضخامت برفک در بالای استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-41): مقایسه میزان ضخامت برفک در بالای استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-42): مقایسه میزان ضخامت برفک در بالای استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-43): مقایسه میزان ضخامت برفک در پشت استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-44): مقایسه میزان ضخامت برفک در پشت استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-45): مقایسه میزان ضخامت برفک در پشت استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-46): مقایسه میزان ضخامت برفک در پایین استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-46): مقایسه میزان ضخامت برفک در پایین استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-48): مقایسه میزان ضخامت برفک در پایین استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای سرعت جریان ورودی متفاوت.3
شکل(ب-49) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 58 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(ب-50) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 67 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(ب-51) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 72 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(ب-52) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 18 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(ب-53) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 16 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 21 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(ب-54) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 21 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
شکل(ب-55) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 27 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت و برای ورودیهای آزمایش و رابطه همبستگی برزنونی و رابطه همبستگی این تحقیق.3
پیوست ج3
شکل(ج-1): پایین نگهداشتن دمای سر میکرهد.3
شکل(ج-2): باز کردن فویل برای اندازهگیری چگالی.3
شکل(ج-3): ترازو برای اندازهگیری وزن برفک.3
شکل(ج-4): نحوهی تنظیم رطوبت داخل کانال در جریان طبیعی هوای مرطوب.3
شکل(ج-5): نحوهی صفر کردن سطح استوانه.3
شکل (ج-6): نحوهی اندازهگیری ضخامت برفک.3
شکل(ج-7): کمپرسور و کندانسور.3
شکل(ج-8): نمایی از استوانه(تبخیرکننده).3
شکل(ج-9): گذاشتن روزنامه بر روی دستگاه قبل از شروع آزمایش.3
شکل(ج-10): گذاشتن فویل بر روی دستگاه قبل از شروع آزمایش.3
شکل(ج-11): ایجاد زبری با جنس فولاد بر روی استوانه.3
شکل(ج-12): ایجاد زبری با جنس برنج بر روی استوانه.3
فهرست جدول ها
جدول صفحه
فصل 13
مروری بر کارهای گذشته3
فصل 23
مشخصات دستگاه و روش انجام آزمایش3
فصل 33
نتیجههای آزمایش جریان طبیعی هوای مرطوب3
جدول(3-1): شرایط آزمایش.3
جدول(3-2): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33 درصد و دمای سطح متفاوت.3
جدول(3-3): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(3-4): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
فصل 43
نتیجههای آزمایش در جریان اجباری هوای مرطوب3
جدول(4-1): شرایط آزمایش.3
جدول(4-2): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی هوا 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت.3
جدول(4-3): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(4-4): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای هوای محیط متفاوت.3
جدول(4-5): شرایط آزمایش برای تاثیر زبری.3
جدول(4-6): شرایط آزمایش برای ایده وجود نقطه عطف در نمودار ضخامت برفک.3
جدول(4-7): مقایسه چگالی برفک برای دمای سطح و سرعت جریان ورودی متفاوت.3
فصل 53
بررسی عددی-تحلیلی تشکیل برفک بر روی استوانهی سرد3
نتیجهگیری و پیشنهادها3
پیوست الف3
جدول(الف-1): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای سطح متفاوت.3
جدول(الف-2): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای سطح متفاوت.3
جدول(الف-3): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33 درصد و دمای سطح متفاوت.3
جدول(الف-4): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و دمای سطح متفاوت.3
جدول(الف-5): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 24 درصد و دمای سطح متفاوت.3
جدول(الف-6): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(الف-7): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(الف-8): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(الف-9): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
جدول(الف-10): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
جدول(الف-11): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و دمای هوای محیط متفاوت.3
جدول(الف-12): ضخامت و چگالی برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب در دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33 درصد برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(الف-13): ضخامت و چگالی برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب در دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(الف-14): ضخامت و چگالی برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب در دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(الف-15): ضخامت و چگالی برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب در دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33 درصد برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(الف-16): ضخامت و چگالی برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب در دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(الف-17): ضخامت و چگالی برفک در جریان طبیعی هوای مرطوب در دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 24 درصد برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
پیوست ب3
جدول(ب-1): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی هوا 27 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت.3
جدول(ب-2): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی هوا 21 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت.3
جدول(ب-3): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی هوا 21 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت.3
جدول(ب-4): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 18 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی هوا 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت.3
جدول(ب-5): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد رطوبت نسبی هوا 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت.3
جدول(ب-6): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(ب-7): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(ب-8): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و رطوبت نسبی هوا متفاوت.3
جدول(ب-9): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای هوای محیط متفاوت.3
جدول(ب-10): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای هوای محیط متفاوت.3
جدول(ب-11): چگالی برفک در ساعت یازدهم، دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا 36 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و دمای هوای محیط متفاوت.3
جدول(ب-12): ضخامت و چگالی برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و سرعت ورودی 6/0 متر بر ثانیه برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(ب-13): ضخامت و چگالی برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 27 درصد و سرعت ورودی 6/0 متر بر ثانیه برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(ب-14): ضخامت و چگالی برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 21 درصد و سرعت ورودی 6/0 متر بر ثانیه برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(ب-15): ضخامت و چگالی برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 21 درصد و سرعت ورودی 6/0 متر بر ثانیه برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(ب-16): ضخامت و چگالی برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 18 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و سرعت ورودی 6/0 متر بر ثانیه برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(ب-17): ضخامت و چگالی برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و سرعت ورودی 6/0 متر بر ثانیه برای دمای سطح و زمان متفاوت.3
جدول(ب-18): ضخامت برفک در ایده وجود نقطه عطف در نمودار ضخامت برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 21 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 58 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف.3
جدول(ب-19): ضخامت برفک در ایده وجود نقطه عطف در نمودار ضخامت برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 21 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 67 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف.3
جدول(ب-20): ضخامت برفک در ایده وجود نقطه عطف در نمودار ضخامت برفک در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 21 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 72 درصد و سرعت جریان ورودی 6/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف.3
جدول(ب-21): ضخامت برفک در تاثیر زبری در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف برای سطح بدون زبری.3
جدول(ب-22): ضخامت برفک در تاثیر زبری در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف برای سطح دارای زبری با شماره مش 30 و فولاد.3
جدول(ب-23): ضخامت برفک در تاثیر زبری در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 25 درجه رطوبت نسبی سانتیگراد و 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف برای سطح دارای زبری با شماره مش 40 و فولاد.3
جدول(ب-24): ضخامت برفک در تاثیر زبری در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف برای سطح دارای زبری با شماره مش 50 و فولاد.3
جدول(ب-25): ضخامت برفک در تاثیر زبری در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف برای سطح دارای زبری با شماره مش 24 و برنج.3
جدول(ب-26): ضخامت برفک در تاثیر زبری در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف برای سطح دارای زبری با شماره مش 40 و برنج.3
جدول(ب-27): ضخامت برفک در تاثیر زبری در جریان اجباری هوای مرطوب در دمای هوای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45 درصد و سرعت جریان ورودی 3/0 متر بر ثانیه و برای دمای سطح و زمان مختلف برای سطح دارای زبری با شماره مش 50 و برنج.3
پیوست ج3
فهرست علامت ها
سطح مقطعA
گرمای ویژه در فشار ثابتC_p (kJ⁄(kg.K))
ضریب اصطکاکC_f
ضریب نفوذD (m^2⁄s)
ضریب انتقال حرارتh(W⁄(m^2 K))
ضریب انتقال جرمh_m (kg⁄(m^2 s))
اندیسi,j
ضریب هدایتk(W⁄mk)
عدد لویس Le= α/D
گرمای نهان تصعیدL_h (kJ⁄kg)
وزن مولکولیM
نرخ نشست برفک(m ) ̇(kg⁄(m^2 s))
غلظت جرمm_w
عدد ناسلت Nu= hD/k
فشارP(Pa)
عدد پرانتدل Pr= (μC_p)/k
انتقال حرارتQ(W , W⁄m^2 )
ثابت جهانی گازهاR(kPa.m^3⁄(kmol.K))
عدد رینولدزRe= ρVD⁄μ
ضریب فوق اشباعیS≡(P_v-P_vs )/P_vs
عدد استانتون زبری〖St〗_k=h⁄((ρc_p u) )
دمای سطح استوانهT(℃)
دمای هوای محیط T0(℃)
دماt(℃)
زمانt(s)
مولفههای سرعتu,v,w

مولفههای مختصاتx,y,z
علامت های یونانی
ضریب نفوذ گرمایی هواα(m^2⁄s)
ضریب جذبα_f (s^(-1) )
ضخامت لایه ی مرزیδ(m)
تابع دلتای کرانکر δ_i2
پروسیتیε
ضریب افزایش اثر گازهای حل نشده در هواζ
چگالیρ(kg⁄m^3 )
رطوبت نسبیf(%)
رطوبت نسبیΦ(%)
نسبت رطوبتω(kg⁄〖kg〗_air ) حجم مولکولی ∀
گرادیان∇
اختلاف دو مقدار ∆
زیر نویس و بالانویس ها
هواa,air
لایه برفکf
سطح برفکfs
بالادست جریان∞
بخارv
بخار اشباعvs
حالت اشباعsat
مقدمه
هنگامی که هوای مرطوب نزدیک سطح سرد به دمای زیر دمای انجماد آب برسد برفک تشکیل میشود. وجود برفک کم و بیش مشکلاتی را ایجاد میکند. از جمله در مبدلهای هوایی گرچه عملکرد حرارتی مبدل در مراحل اولیهی تشکیل برفک به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت به میزان کمی افزایش مییابد ولی با گذشت زمان نه تنها این مشخصه از بین میرود، بلکه برفک به عنوان یک عایق حرارتی بین سطح سرد و جریان آزاد هوا عمل میکند و مشخصههای انتقال حرارت را به شدت کاهش میدهد.
تشکیل برفک در وسیلههای حمل و نقل نیز اثرهای قابل توجهی دارد. تشکیل برفک بر روی بالهای هواپیما (در شب به دلیل تشعشع سطح هواپیما با آسمان، دمای سطح هواپیما از هوای اطراف کمتر میشود) وضعیت آیرودینامیکی آن را تغییر داده و اثر نامطلوبی بر حرکت هواپیما دارد.
این معضل در صنعت حمل و نقل ریلی نیز وجود دارد که با یخ زدگی سوپاپهای ترمز سبب بروز مشکل در کنترل قطار میشود.
تشکیل برفک در یخچالها سبب کاهش کارآیی یخچالها میشود.
به جز این در یک سیستم با جریان هوای فوق اشباع نیز این پدیده دیده میشود. جریان هوای فوق اشباع در موقعی که رطوبت هوا زیاد و دمای محیط نسبتا کم باشد اتفاق میافتد. در یخچالهای صنعتی، به دلیل حرکت هوای سرد و گرم در نزدیکی درها، و مخلوط شدن هوای گرم مرطوب با هوای سرد خشک درون یخچال میتوان انتظار تشکیل هوای فوق اشباع را داشت. هنگامی که حالت فوق اشباع در هوایی که دمای آن بالای دمای انجماد آب باشد، رطوبت موجود در هوا به صورت قطرات ریز آب در جریان هوا تبدیل میشود (حالت مه) و اگر دمای هوا زیر دمای انجماد باشد، “مه یخ زده ” تشکیل میگردد.
در این پروژه، در فصل اول به مروری بر کارهای گذشته پرداخته میشود. در فصل دوم به معرفی مشخصات دستگاه آزمایش موجود و روش انجام آزمایش پرداخته میشود. در فصل سوم، دادههای آزمایشگاهی در جریان طبیعی هوای مرطوب مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم، دادههای آزمایشگاهی در جریان اجباری هوای مرطوب و مقایسه آن با دادههای آزمایشگاهی در جریان طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل پنجم، بررسی تجربی رشد لایهی برفک و نتیجههای حاصل از این پروژه که در آزمایشگاه سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفتهاست ارائه میشود و درستی دادههای حاصل از حل عددی- تحلیلی مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نتیجهگیری کلی و پیشنهادهایی برای کارهای اینده ارائه شده است.
فصل 1

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید