2 – 8 – سنجش میزان فعالیت آنزیمهای ALT، AST، ALP و LDH در سرم و بافت کبد36
2 – 8 – 1 – روش تهیه محلول بافر سیترات با 8/4 pH=37
2 – 8 – 2 – اندازه گیری آنزیمها بر اساس کیت37
2 – 9 – اندازه گیری دیگر پارامترهای عملکردی کبد در سرم42
2 – 10 – آنالیز آماری42
نتایج
3 – 1 – مقایسه یافته های بافت شناسی مربوط به کبد44
3 – 2 – مقایسه میانگین وزن بدن بر حسب گرم54
3 – 3 – مقایسه یافته های بافتی کبد55
3 – 3 – 1 – کمپلکس مالون دی آلدهید بافت کبد بر حسب مول بر گرم وزن تر55
3 – 3 – 2 – آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر57
3 – 3 – 3 – آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر59
3 – 3 – 4 – آنزیم آلکالین فسفاتاز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر61
3 – 3 – 5 – آنزیم لاکتات دهیدروژناز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر63
3 – 4 – مقایسه یافته های سرمی مربوط به کبد65
3 – 4 – 1 – آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در سرم بر حسب واحد در لیتر65
3 – 4 – 2 – آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در سرم بر حسب واحد در لیتر67
3 – 4 – 3 – آنزیم آلکالین فسفاتاز در سرم بر حسب واحد در لیتر69
3 – 4 – 4 – آنزیم لاکتات دهیدروژناز در سرم بر حسب واحد در لیتر71
3 – 4 – 5 – میزان پروتئین کل در سرم بر حسب میلی گرم در دسی لیتر73
3 – 4 – 6 – غلظت آلبومین در سرم بر حسب میلی گرم در دسی لیتر75
3 – 4 – 7 – غلظت بیلی روبین کل در سرم بر حسب میلی گرم در دسی لیتر77
3 – 4 – 8 – غلظت گلوکز در سرم بر حسب میلی گرم در دسی لیتر79
3 – 4 – 9 – غلظت تری گلیسرید در سرم بر حسب میلی گرم در دسی لیتر81
3 – 4– 10 – غلظت کلسترول در سرم بر حسب میلی گرم در دسی لیتر83
بحث و نتیجه گیری
۴-۱- بحث86
4 – 1 – 1 – مقایسه میانگین وزن86
4 – 1 – 2 – بررسی یافته های بافتی87
4 – 1 – 2 – 1 – بررسی یافته های هیستوپاتولوژی87
4 – 1 – 2 – 2- بررسی میزان پراکسیداسیون لیپید در بافت کبد90
4 – 1 – 2 – 3 – اندازه گیری آنزیم ها در بافت کبد91
4 – 1 – 3 – بررسی یافته های سرمی91
4 – 1 – 3 – 1 – بررسی عملکردهای متابولیک کبد93
4 – 1 – 3 – 2 – بررسی عملکرد ترشحی و دفعی کبد95
4 – 3 – نتیجه گیری96
4 – 4 – پیشنهادات برای مطالعه آینده96
منابع
5-1- منابع فارسی98
5-2- منابع انگلیسی99
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۳_1 مقایسه میزان مالون دی آلدهید در گروه های آزمایشی56
جدول ۳_2 مقدار فعالیت آنزیمAST بافت کبد در گروههای آزمایشی58
جدول 3- 3- مقدار فعالیت آنزیمALT بافت کبد در گروههای آزمایشی60
جدول 3 – 4 – مقدار فعالیت آنزیم ALP بافت کبد در گروههای آزمایشی62
جدول 3 – 5 – مقدار فعالیت آنزیم LDH بافت کبد در گروههای آزمایشی64
جدول 3 – 6- مقدار فعالیت آنزیم ASTسرم در گروههای آزمایشی66
جدول 3 – 7 – مقدار فعالیت آنزیم ALT سرم در گروههای آزمایشی68
جدول 3 – 8 – مقدار فعالیت آنزیم ALP سرم در گروههای آزمایشی70
جدول 3 – 9 – مقدار فعالیت آنزیم LDH سرم در گروههای آزمایشی72
جدول 3 – 10 – مقایسه میزان پروتئین کل در گروه های آزمایشی74
جدول 3 – 11 – مقایسه میزان آلبومین در گروه های آزمایشی76
جدول 3 – 12 – مقایسه میزان بیلی روبین کل در گروه های آزمایشی78
جدول 3 – 13 – مقایسه میزان گلوکز در گروه های آزمایشی80
جدول 3 – 14 – مقایسه میزان تری گلیسرید در گروه های آزمایشی82
جدول 3 – 15 – مقایسه میزان کلسترول در گروه های آزمایشی84
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3- 1- میزان تورم در هپاتوسیت ها بر حسب درصد51
نمودار 3 – 2- میزان آپوپتوز در هپاتوسیت ها بر حسب درصد51
نمودار 3 – 3- میزان اینفیلتراسیون در فضای پورتال بر حسب درصد52
نمودار 3 – 4- میزان تغییرات چربی در هپاتوسیت ها بر حسب درصد52
نمودار 3 – 5- میزان رسوب آهن در هپاتوسیت ها بر حسب درصد53
نمودار 3 – 6- مقایسه میانگین وزن بدن در روز های مختلف آزمایش54
نمودار 3 – 7- کمپلکس مالون دی آلدهید بافت کبد بر حسب مول بر گرم وزن تر55
نمودار 3 – 8- مقدار فعالیت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در بافت کبد57
نمودار 3 – 9- مقدار فعالیت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در بافت کبد59
نمودار 3 – 10- مقدار فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در بافت کبد61
نمودار 3 – 11- مقدار فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز در بافت کبد63
نمودار 3 – 12- مقدار آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم65
نمودار 3 – 13- مقدار آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز سرم67
نمودار 3 – 14- مقدار فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم69
نمودار 3 – 15- مقدار فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز سرم71
نمودار 3 – 16- میزان پروتئین کل سرم73
نمودار 3 – 17- میزان آلبومین سرم75
نمودار 3 – 18- میزان بیلی روبین کل سرم77
نمودار 3 – 19- میزان گلوکز سرم79
نمودار 3 – 20- میزان تری گلیسرید سرم81
نمودار 3 – 21- میزان کلسترول سرم83
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 3- 1- مقایسه وجود سلول های متورم در مقطع عرضی بخشی از لوب کبد46
تصویر 3-2- مقایسه وجود سلول های آپوپتوتیک در مقطع عرضی بخشی از لوب کبد47
تصویر 3- 3- مقایسه اینفیلتراسیون سلولهای التهابی در مقطع عرضی بخشی از لوب48
تصویر 3-4- مقایسه تغییرات چربی در مقطع عرضی بخشی از لوب کبد49
تصویر 3- 5- مقایسه میزان رسوب آهن در گروههای مختلف50
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1 – 1 – آناتومی کبد ….6
شکل 2 – 1- مراحل تهیه عصاره..29
شکل 2 – 2- کیت های سنجش آنزیم..36

فصل اول
مقدمه
1 – 1- مقدمه و اهداف
امروزه اکثر مردم با مقادیر بسیار زیادی از مواد شیمیایی و سموم مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم در تماس هستند (Devlin, 2002). کبد بعنوان یک عضو مهم علاوه بر اعمال متابولیک و ترشحی، در خنثی کردن سموم نیز نقش دارد. عمل سم زدایی در کبد توسط سیستم سیتوکروم P450 موجود در شبکه اندوپلاسمی انجام میشود. به همین علت سلولهای کبدی بیشتر در خطر این سموم میباشد (Lupp et al., 2001; Singh and Handa, 1995). برخی دارو ها نیز دارای آثار مخربی هستند. این سمیتها به علت مجموعه ای از توالیهای خاص در ویژگی های عروقی، ترشحی و سوخت و سازی مربوط به کبد می باشد. حدود %75 خون کبدی مستقیمأ از گردش خون گوارش و طحال، توسط ورید پورت وارد کبد می شود. خون پورت، دارو ها و مواد سمی جذب شده را مستقیماً پس از جذب از دستگاه گوارش، به شکل تغلیظ شده به کبد میآورد (Hartmut, 2002).
آهن فراوانترین ماده معدنی بدن میباشد و یک عنصر مهم در سیستمهای زیستی محسوب میشود اما مقادیر زیاد آهن منجر به سمیت در سلولها میشود. بیش از %25 آهن در بدن به فرم فریک(Fe3+) میباشد که در هموسیدرین، فریتین و ترانسفرین در کبد، طحال و مغزاستخوان میباشد. از دلایل ایجاد مسمومیت آهن داروهایی مثل مولتی ویتامینهای محتوی آهن هستند. بسیاری از ترکیبات محتوی آهن بصورت نمک هستند مانند فریک هیدروکسید و فروس سولفات. در دوزهای بالای مصرف آهن، وقتی پروتئینهای متصل شونده به آهن اشباع شدند، یون آهن آزاد وارد گردش خون عمومی شده، وارد سلولهای کبد، قلب و مغز میشود و در سطح سلولی منجر به پراکسیداسیون لیپید و آسیب غشای میتوکندری، میکروزوم و دیگر اندامک ها میگردد. کبد جایگاه اصلی ذخیره آهن در بدن است و این آهن اضافی را در سلولهای کوپفر و هپاتوسیتها ذخیره می کند که منجر به مرگ برنامهریزی شده در سلول میگردد (Albretsen et al., 2006). آهن منجر به تسریع آسیب اکسیداتیو میشود که احتمالاً مسئول ایجاد فیبروژنز کبدی و تولید سرطان است. مکانیسمی که طی آن آهن اثر سمی خود را اعمال میکند شامل افزایش تولید رادیکالهای آزاد و پراکسیداسیون لیپید در غشای اندامکها می باشد. گزارش شده است که اشکال مختلف آهن منجر به پراکسیداسیون لیپید در سلولهای کبدی شده و می تواند تولید گونههای واکنشگر اکسیژن را تسریع نمایند. آهن معدنی از طریق واکنش فنتون1 منجر به تولید گونه های واکنش گر اکسیژن (ROS2) و مرگ سلول اندوتلیال میگردد (Allameh et al., 2008). طبق مطالعاتی که در سالهای اخیر انجام شده مشاهده گردیده است که ROS ، در ایجاد التهاب در انواع آسیبهای کبدی مؤثر است (Hartmut, 2011). همچنین مطالعات نشان داده اند که فروس سولفات در دوزهای بالا باعث سمیت کبدی میگردد که با افزایش میزان آنزیمهای ALT3،AST4 ، ALP5 و ACP6 (اسید فسفاتاز) و نیز افزایش میزان بیلیروبین همراه است در حالیکه سطح پروتئینهای سرم کاهش پیدا می کند. همچنین، مطالعات هیستولوژیک کبد، نکروز، تغییرات چربی و التهاب پورت را نشان داده اند (Pawar et al., 2012; Selvi, 2012).
برای حفاظت از سلول های کبدی از داروهای شیمیایی مختلفی استفاده میشود که به نوبه خود عملکرد کبد را تحت تأثیر قرار میدهند ولی استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان و نیز گیاهان حاوی ترکیبات فنلی همچون زنجبیل، مفید بوده و بدون اثرات جانبی تأثیر حفاظتی ایفا مینماید (Vinson and Dabbagh,1998). زنجبیل، یک گیاه دارویی است که از ساقه زیر زمینی (ریزوم) آن از دوران باستان به طور گسترده در چین، هند و یونان، جهت درمان نفخ معده، زخم معده، بهبود گردش خون، جنون، گلو درد، کاهش قند خون در دیابت، درمان دردهای رماتیسمی و نیز بعنوان داروی ضد تومور استفاده میشده است (Badreldin et al., 2008; Sanwal et al., 2010). خاصیت آنتی اکسیدانی زنجبیل به دلیل وجود ترکیبات پلی فنول، ویتامین c، بتا- کاروتن، فلاوونوئید ها و تانن ها میباشد (Adel and Prakash, 2010). ریشه این گیاه حاوی ترکیبات پلی فنول فراوانی نظیر جینجرول و شوگائول است که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی میباشند (Motawi et al., 2011). با توجه به مطالعات قبلی مشخص شده که زنجبیل دارای اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می باشد و همچنین نقش حفاظت کبدی دارد. از آنجا که تاکنون گزارشی مبنی بر بررسی تأثیر عصاره هیدرو الکلی زنجبیل بر روی اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات منتشر نشده است، در این تحقیق، این موضوع مورد مطالعه قرار میگیرد.
1 – 2 – کبد
1 – 2- 1- آناتومی کبد
کبد مهمترین غده و بزرگترین عضو بدن می‌باشد که 2 درصد از وزن کل بدن به آن اختصاص دارد. این عضو حد واسط بین دستگاه گوارش و خون می‌باشد. (جان کوئیرا، 2005). تمام سطح کبد توسط یک لایه احشایی پوشش داده شده است تا در تماس با دیگر احشا دچار سایش و خوردگی نشود. کبد توسط اتصالات لیگامانی به دیافراگم، ناحیه صفاق، عروق بزرگ و اعضا گوارش فوقانی متصل و در محل خود نگه داشته می‌شود (خوش نیا، 2008).
کبد در حفره ی شکم و زیر دیافراگم قرار دارد. مواد غذایی جذب شده در دستگاه گوارش، در آن پردازش و جهت استفاده ی دیگر قسمتهای بدن، ذخیره میشوند در نتیجه حد فاصلی بین جریان خون و سیستم گوارش توسط کبد ایجاد میشود. جزء ساختاری اصلی کبد، سلول کبدی یا هپاتوسیت است. این سلولهای اپیتلیال در صفحات متصل بهم جمع شدهاند و دو سوم توده کبد را تشکیل میدهند. واحدهای ساختاری کبد لوبولهای کبدی هستند و مناطق مستقر در گوشهی لوبولها را فضاهای پورت مینامند که محتوی بافت همبند، مجاری صفراوی، لنفاتیکها، اعصاب و رگهای خونی هستند. هر فضای پورت حاوی یک ونول (شاخهای از ورید پورت)، شریانچه (شاخهای از شریان کبدی)، یک مجرا (بخشی از سیستم مجاری صفراوی) و عروق لنفاوی میباشد. هپاتوسیتها به صورت شعایی در لوبول کبدی قرار گرفتهاند و مثل آجرهای دیوار چیده شدهاند. این صفحات سلولی از محیط لوبول به مرکز آن هدایت شدهاند و فضای بین این صفحات، حاوی مویرگها یا سینوزوئیدهای کبدی است. سلولهای اندوتلیال مویرگ از هپاتوسیتها به وسیله یک فضای ساب اندوتلیال به نام فضای دیس جدا میشوند که داخل فضای دیس سلولهای ستارهایی قرار دارند (شکل 1-1). در سطح لومینال سلولهای اندوتلیال، درون سینوزوئیدها، سلول های کوپفر مستقر هستند که ماکروفاژهای کبدی هستند. وظیفهی سلول های کوپفر متابولیزه کردن است (جان کوئیرا، 2005).
1 – 2 – 2 – عملکردهای کبد
مهمترین عملکردهای کبد عبارتند از:
متابولیسم کربوهیدرات‌‌‌ها
متابولیسم پروتئین‌‌‌ها
متابولیسم چربیها
ذخیره ویتامین‌‌‌ها
ساخت بخش اعظمی از مواد لازم برای انعقاد خون
برداشت یا دفع دارو‌‌ها و هورمون‌‌‌ها
تولید و ترشح صفرا و بیلی روبین
ذخیره آهن
1 – 3 – نارسایی حاد کبد
1 – 3 – 1 – تعریف
نارسایی حاد کبد 7(ALF)، یک اختلال پیچیده مولتی سیستمیک است که طی یک آسیب شدید به کبد، بروز میکند و منجر به اختلال انعقادی و آنسفالوپاتی و از دست رفتن عملکرد هپاتوسیتها، در یک دورهی کوتاه میشود. در این بیماری عملکرد سینتتیک کبد همچون گلوکونئوژنز و تولید فاکتورهای انعقادی، عملکرد دفعی کبد مانند ترشح صفراوی بیلی روبین و اسیدهای صفراوی، و همچنین عملکردهای متابولیک آن مانند متابولیسم اوره دچار اختلال میشود (O’Grady, 2005). ادم مغزی، مشخصهی اصلی این بیماری میباشد که در نهایت منجر به فشار به ساقه مغز و مرگ می شود (Lee, 2012).
1 – 3 – 2 – اتیولوژی نارسایی حاد کبد
نارسایی حاد کبد در نتیجهی از دست رفتن تعداد زیادی از هپاتوسیتها یا عملکرد آنها در اثر ویروسها، داروها، سموم یا دیگر شرایط ژنتیکی یا خودایمنی ایجاد میشود که در نهایت منجر به پاسخهای التهابی میگردد.
طبقهبندی های مختلفی از نارسایی حاد کبد وجود دارد، متداولترین طبقه بندی، بر اساس سرعت حمله انسفالوپاتی از زمان بروز نشانههای بیماری در فرد میباشد که دسته بندی آن بر اساس تعداد روزهای علائم قبل از وقوع انسفالوپاتی به صورت زیر میباشد:
بسیار حاد 0-7 روز
حاد 7-28 روز
نیمه حاد ˂ 28 روز
این گروه عمدتاً ناشی از سمیت استامینوفن میباشد. اگر چه یکسری محرکهای دیگری مانند ایسکمی، پاتوژنهای ویروسی و سموم نیز شناخته شده اند.
این گروه بیشتر به دلیل بیماریهای ویروسی مانند هپاتیت A و B میباشد.
تشخیص این گروه از آسیب کبدی دشوار است و نیاز به بررسی تاریخچه دقیق دارد (Maclure, 2012).
1 – 3 – 3 – پاتولوژی نارسایی حا د کبد
ALF یک نشانگان بالینی است که در صورت عدم مراقبتهای ویژه یا در نهایت پیوند کبد، منجر به مرگ میشود. ALF با مرگ سلولی وسیع و در نهایت اختلال عملکرد کبد همراه است (Dechene et al., 2010).
مرگ هپاتوسیت ها در ALF از یکی از دو الگوی نکروز یا آپوپتوز تبعیت میکند که ممکن است با هم نیز رخ دهند (Rutherford, 2007). پس از آسیب کبد، سلول های پروفیبرینوژن مثل سلولهای ستارهای و میوفیبروبلاستها به سرعت فعال میشوند و اجزای ماتریکس خارج سلولی و هیالورونیک اسید را تولید میکنند و در نهایت منجر به سفتی اندام میشود. اخیراً مشخص شده که اجساد سلولی حاصل از آپوپتوز هپاتوسیتها باعث فعال شدن بیان ژن پروفیبروتیک در سلولهای ستارهای میشود (Dechene et al., 2010).

1 – 3 – 4 – پاسخهای التهابی کبد در ALF
سیتوکینهای پیش التهابی در پیشبرد ALF نقش مهمی دارند. دو دلیل عمده مرگ و میر در بیماران با ALF، ادم مغزی و اختلال در چند اندام میباشد که با سندرم پاسخ التهاب سیستمیک 8(SIRS) تسریع و با آزادسازی سیتوکینهای پیش التهابی مانند TNFα، IL-6 و IL-1β، میانجیگری میشود. این واسطه های SIRS با افزایش تون مغزی-عروقی در ایجاد ادم مغزی شرکت می کنند (Szbo et al., 2007).
1 – 3 – 5 – نقش کوپفرسلها در آسیب کبدی
کوپفرسلها، ماکروفاژهای مستقر در کبد هستند که نقش مهمی در ایمنی، فاگوسیتوز و حملات بیوشیمیایی بازی میکنند. به محض تحریک ماکروفاژهای کبد محصولات فعال بیولوژیکی مربوط به آسیب سلولی مانند ROS،RNS ، سیتوکین و کموکینها را آزاد میکنند(Decker, 1990) آنیون سوپر اکسید (O2⁻·) عمدتاً در فعالیتهای انفجاری تنفسی کوپفرسل ها ایجاد میشود (Wang et al., 1990) که این پدیده شامل فعال شدن NADPH اکسیداز وابسته به PKC میباشد. ماکروفاژهای کبدی همچنین توسط نیتریک اکسید سنتاز قابل القاء (iNOS)، رادیکال NO· را تولید میکنند. علاوه بر گونه های واکنشی، کوپفرسل های فعال موجب آزادسازی واسطههای مربوط به آسیب کبد مثل TNF-α، اینترفرون α وβ و اینترلوکین-1 و 6 میشود(Decker,1990) . TNF-αبه عنوان اولین مولکول مؤثر در آسیب کبدی در نظر گرفته میشود، که علاوه بر داشتن اثر سمیت سلولی مستقیم، قادر است کموکینهایی مثل اینترلوکین-8 (IL-8)، MIP-19 و MCP-110 و نیز مولکولهای چسبنده مثل ICAM-111 و VCAM-1 که عوامل اصلی التهاب و آسیبهای کبدی هستند را فعال کند (Tsukamoto et al., 1999).
1 – 4 – ارزیابی عملکرد کبد
1 – 4 – 1 – دسته بندی آزمایشهای عملکرد کبد
الف) آزمایش ظرفیت کبد در انتقال آنیونهای آلی و متابولیزه کردن داروها: این آزمایشات معمولاً شامل تعیین میزان بیلی روبین سرم و ادرار و یوروبیلی روبین میباشد.
ب) آزمایش تشخیص آسیب به هپاتوسیتها: این آزمایشات معمولاً شامل تعیین میزان آنزیم‌‌‌های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) ، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP) ،لاکتات دهیدروژناز(LDH) و گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) میباشند.
ج) آزمایش ظرفیت بیوسنتز کبد: این آزمایشات معمولاً شامل تعیین میزان پروتئین سرم، آلبومین، گلوبولین و گلوکز میباشد .(Choi, 2003; Thapa and Walia, 2007)
الف) بیلی روبین یک آنیون آندوژن میباشد که از تخریب هموگلوبین در سلولهای قرمز خون آزاد میشود.(Thapa and Walia, 2007) افزایش سطح بیلی روبین یا به دلیل افزایش انهدام گویچههای سرخ خون میباشد یا انسداد مجاری صفراوی و آسیب سلولهای کبد. در حالت اول گویچههای قرمز به سرعت همولیز میشوند و سلولهای کبدی نمیتوانند بیلیروبین را به همان سرعتی که تشکیل میشود دفع کنند. در حالت دوم چه ناشی از انسداد مجاری صفراوی باشد چه ناشی از آسیب سلولهای کبدی، میزان تشکیل بیلی روبین طبیعی است اما بیلی روبین تشکیل شده نمیتواند از خون به داخل روده دفع شود (گایتون، 2006). در سمیت کبدی ناشی از تیواستامید، سطح بیلی روبین سرم که در اثر آسیب افزایش یافته بود، با تیمار توسط زنجبیل کاهش یافت (مدنی و همکاران، 1385).
ب) آمینو ترانسفراز‌‌ها شاخص‌‌‌های حساسی جهت شناسایی آسیب سلول‌‌‌های کبدی (هپاتوسیت‌‌‌ها) هستند و اندازه گیری این دسته از آنزیم‌‌‌ها مفید ترین آزمون برای تشخیص بیماری‌‌‌های حاد هپاتوسیتی مانند هپاتیت، می‌باشد (Fauci et al., 2008). همچنین سموم و ایسکمی کبد، سطح آمینوترانسفرازهای سرم را افزایش میدهند (Aragon & Younossi, 2010). آنزیم AST قبلاً به نام گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز (GOT) شناخته میشد. این آنزیم واکنش بین ال- آسپارتات و 2- اگزو گلوتارات را با انتقال گروه آمین از ال- آسپارتات به 2- اگزوگلوتارات و تبدیل آن‌‌ها به اگزالواستات و ال-گلوتامات کاتالیز می‌کند. در این واکنش پیریدوکسال-́ 5- فسفات و مشتق آمینی آن پیریدوکسامین -́ 5- فسفات در واکنش انتقال آمین به عنوان کوآنزیم عمل می‌نمایند. این آنزیم به پیریدوکسال فسفات (ویتامین B6) به عنوان کوفاکتور نیاز دارد .(Ohno, 1978; Panteghini, 1987) آنزیمAST عمدتاً در قلب، کبد، ماهیچه‌‌‌های اسکلتی، کلیه، پانکراس، طحال، شش و اریتروسیت‌‌‌ها یافت می‌شود و در کبد 7000 برابر نسبت به سرم فعال‌تر است. نیمه عمر AST کل در گردش خون 5 ± 17 ساعت است. این آنزیم دارای ایزوآنزیم‌‌‌های میتوکندریایی و سیتوپلاسمی است که از نظر ترکیبی با یکدیگر متفاوتند. نیمه عمر AST میتوکندریایی به طور متوسط 87 ساعت است و فعالیت آن به طور معنی داری در مردان بالغ بیشتر از زنان بالغ است (Dufour et al., 2000).
آنزیم ALT قبلاً به نام گلوتامات پیرووات ترانس آمیناز (GPT) شناخته می‌شد. آنزیم ALT ، واکنش قابل برگشت بین ال-آلانین و 2- اگزوگلوتارات را با انتقال گروه آمین از ال-‌آلانین به 2-اگزوگلوتارات و تبدیل آن‌‌ها به پیرووات و ال-‌گلوتامات کاتالیز می‌کند. این آنزیم نیز مثل آسپارتات آمینوترانسفراز به پیریدوکسال فسفات (ویتامین B6) به عنوان کوفاکتور نیاز دارد (Horton et al., 2006).
ALT یک آنزیم سیتوزولی است که بطور عمده در هپاتوسیتها یافت میشود و معرف اصلی در آسیبهای کبدی میباشد. این آنزیم اهمیت ویژهای در ارزیابی و پیگیری سیتولیز کبد دارد و حضورش در سرم ممکن است اطلاعاتی دربارهی اختلال عملکرد اندامها بدهد (Yakubu et al.,2005). نیمه عمر ALT، 10± 47 ساعت است. این آنزیم دارای ایزوآنزیم‌‌‌های ALT1 و ALT2 می باشد.
آلکالین فسفاتاز‌‌ها به آن دسته از فسفاتاز‌‌ها اطلاق می‌شود که در pH قلیایی فعالیت می‌کنند. اگرچه ALP در بیشتر بافت‌‌‌ها وجود دارد با این حال بیشترین غلظت ALP را می‌توان در کبد، اپی‌تلیوم مجاری صفراوی و استخوان یافت.ALP همچنین در مخاط روده و جفت یافت می‌شود. این آنزیم به این دلیل آلکالین نام گرفته است که در محیط بازی فعالیتش زیاد می‌شود. بررسی این آنزیم در بیماری‌‌‌های کبد و استخوان بسیار مفید است. در مورد کبد، ALP در سلول‌‌‌های کوپفر موجود است. این سلول‌‌‌ها سیستم جمع کننده صفرا را می‌پوشانند. سطح آنزیم ALP در اختلالات کبدی-صفراوی افزایش مییابد (Aragon & Younossi, 2010). نیمه عمر ALP در گردش خون حدود یک هفته است این ویژگی توضیح میدهد که چرا ALP در انسداد مجاری صفراوی معمولاً افزایش مییابد و پس از رفع انسداد به آرامی کاهش پیدا می کند (Giannini et al., 2005). ALP یک آنزیم مارکر برای غشای پلاسمایی و شبکه اندوپلاسمی است و اغلب برای بررسی یکپارچگی غشای پلاسمایی مورد استفاده قرار میگیرد (Giboney et al., 2005). ایزوآنزیم‌‌‌های ALP برای افتراق بیماری‌‌‌های کبدی از استخوانی بکار می‌روند به طوری که ALP1 مربوط به کبد و ALP2 از منشاء استخوان است (Aida, 1993).
LDH آنزیم سیتوپلاسمی است که اکسیداسیون محصول نهایی گلیکولیز یعنی پیرووات به لاکتات را کاتالیز میکند. LDH تقریبا در همه بافتهای بدن وجود دارد و به پنج فرم LDH-1 تا LDH-5 تقسیم میشود. ایزوآنزیم LDH-5 در سرم، آسیب سلول کبد را نشان میدهد. با وجود این حساسیت تشخیصی LDH برای بیماری کبد نسبت به آمینوترانسفراز ها، کمتر است. با توجه به اینکه ایزوآنزیم LDH در اندامها و بافتهای مختلف متفاوت است، آنالیز آن در سرم، در تعیین محل آسیب سلولی مفید است (George et al., 1997).
مطالعات نشان داده اند که میزان فعالیت این آنزیمها در سرم، در اثر سمیت کبدی ناشی از تترا کلرید کربن، افزایش یافته است، که تیمار با عصاره زنجبیل، موجب کاهش سطح این آنزیم ها گردید (Kazeem et al., 2011).
ج) کبد منبع اصلی بسیاری از پروتئینهای سرم است. سلولهای پارانشیمی کبد مسئول سنتز آلبومین، فیبرینوژن و بقیه فاکتورهای انعقادی و بیشتر گلوبولینهای a و b هستند.(Thapa and Walia, 2007) . در سمیت کبدی القا شده توسط فروس سولفات سطح پروتئین کل، بطور چشمگیری کاهش یافت که عصاره گیاه چای سبز موجب بهبود سمیت کبد و افزایش سطح پروتئین گردیده است (Selvi, 2012).
همچنین کبد مسئول آزادسازی حدود 80% از گلوکز در مرحله پس از هضم، به گردش خون میباشد که یا نتیجه شکستن گلیکوژن در کبد (گلیکوژنولیز) و یا تشکیل گلوکز در کبد (گلوکونئوژنز) از ترکیبات کربنی دیگر مثل لاکتات، پیرووات، آمینو اسیدها و گلیسرولها میباشد (Shrayyef and Gerich, 2010). از مهمترین فعالیتهای متابولیکی کبد بر روی چربیها شامل اکسیداسیون اسید‌‌‌های چرب به منظور تامین انرژی برای اعمال دیگر بدن، ساخت مقدار زیادی کلسترول، فسفولیپید و اغلب لیپوپروتئین‌‌‌ها و نیز ساخت چربی از پروتئین‌‌‌ها و کربوهیدرات‌‌‌ها میباشد .در نتیجه اندازهگیری کاهش کلسترول و تریگلیسرید فاکتور مهمی جهت تشخیص آسیب کبد میباشد (گایتون، 2006). مطالعات انجام شده بر روی موشهای دیابتی نشان دادند که عصاره زنجبیل موجب تنظیم میزان تری گلیسرید، کلسترول و گلوکز خون گردیده است (شیردل و همکاران، 1388).
1 – 5 – آهن
1 – 5 – 1 – ذخیره آهن
کبد آهن را به شکل فریتین ذخیره می‌کند. کبد پس از هموگلوبین خون، بیشترین بخش آهن بدن را داراست که به شکل فریتین ذخیره می‌شود. در سلول‌‌‌های کبدی مقدار زیادی از یک پروتئین به نام آپوفریتین موجود است که می‌تواند به طور برگشت پذیر با آهن ترکیب شود. بدین ترتیب، زمانی که مقدار زیادی آهن در مایعات بدن موجود باشد، با آپوفریتین ترکیب می‌شود و فریتین را می‌سازد و بدین صورت در سلول‌‌‌های کبدی تا زمانی که در نقطهای از بدن به آن نیاز باشد ذخیره می‌شود. هنگامی که آهن موجود در مایعات در حال گردش در بدن به سطح پایینی برسد، فریتین آهن را آزاد می‌کند و لذا، سیستم آپوفریتین-فریتین به عنوان بافر آهن خون و نیز یک محیط ذخیره آهن عمل می‌کند (Guyton-hall, 2006).
1 – 5 – 2 – نقش آهن در ایجاد آسیب کبدی
آهن فراوانترین ماده معدنی بدن و یک عنصر مهم در سیستمهای زیستی است که در سنتز هموگلوبین در اریتروسیتها، واکنشهای اکسایش-کاهش و تکثیر سلولی شرکت میکند. از آنجا که مکانیسم فعالی برای دفع آهن از بدن وجود ندارد، مصرف طولانی مدت آهن موجب تجمع آن در بدن میشود که منجر به سمیت میگردد (Kohgo, 2008). هپاتوسیتها دو مکانیسم برای جذب آهن از گردش خون دارند: در غلظتهای فیزیولوژیک از طریق آهن متصل به ترانسفرین (Tf- Fe2⁺)12 و در شرایط اضافه بار آهن از طریق آهن غیر متصل به ترانسفرین 13(NTBI). مکانیسم اول در سه مسیر انجام میشود، که دو مسیر وابسته به رسپتور ترانسفرین و یک مسیر مستقل از رسپتور ترانسفرین میباشد. در مکانیسم دوم، آهن بوسیلهی دو مولکولDMT1 و ZIP14 در سطح هپاتوسیتها برداشته میشود (Kohgo, 2008).
در دوزهای بالای مصرف آهن، وقتی پروتئینهای متصل شونده به آهن اشباع شدند، یون آهن آزاد وارد گردش خون عمومی شده، سپس وارد سلولهای کبد، قلب و مغز میشود و در سطح سلولی منجر به پراکسیداسیون لیپید و آسیب غشای میتوکندری، میکروزوم و دیگر اندامک ها میگردد (Albretsen et al., 2006). آهن از طریق واکنش فنتون منجر به تولید ROS و مرگ سلول اندوتلیال میشود که میتواند مستقیماً به مولکولهای زیستی حمله کرده، و موجب افزایش پراکسیداسیون لیپید، آسیب به DNA و اکسیداسیون پروتئین گردد.(Luis et al.,2003)
Fe²⁺ + H₂O₂ → Fe³⁺+ OH⁻ + OH· (Fenton reaction)
1 – 5 – 3 – مکانیسمهای سلولی آسیب کبدی در شرایط اضافه بار آهن
در پستانداران، اضافه بار آهن چه به صورت ژنتیکی یا در اثر مصرف زیاد آهن، منجر به سیروز و فیبروز میگردد (Zhou et al., 1998). اندازه گیری بیان ژن کلاژن در شرایط اضافه بار آهن نشان داده که رسوب آهن در هپاتوسیتها موجب بیان ژن کلاژن میشود. این مطالعات نشان میدهند که اضافه بار آهن در هپاتوسیتها موجب آزادسازی مواد پروفیبروژنیک شده و متعاقباً، سلولهای ستارهای، که منبع عمدهی کلاژن و دیگر پروتئینهای ماتریکس هستند، را فعال میکنند. یا از طریق آزاد سازی بعضی مواد، موجب تحریک کوپفرسلها و تولید مواد پروفیبروژنیک میشود که در نتیجهی آن سلولهای ستارهای فعال میشوند. بعلاوه، محصولات پراکسیداسیون لیپید القا شده توسط اضافه بار آهن، تولید کلاژن در سلولهای ستارهای فعال و فیبروبلاستها را افزایش میدهند. همچنین این محصولات موجب افزایش TGF-β یا دیگر ترکیبات پروفیبروژنیک توسط کوپفرسلها میشود و به دنبال آن سلولهای ستارهای کبد، فعال میشوند. سرطان سلول های کبد (HCC) نیز میتواند به دنبال آسیب DNA القا شده توسط آهن رخ دهد(Trinder et al., 2002) .
1 – 6 – زنجبیل
1 – 6 – 1 – معرفی زنجبیل
زنجبیل گیاهی چند ساله از خانواده Zingiberaceae با نام علمی Zingiber officinale Rosco میباشد. این گیاه دارای ریزوم غدهای ناهموار و منشعب، برگهای متناوب، بلند و نوک تیز میباشد. ساقه گیاه به طور مستقیم از ریزوم خارج شده و در انتها به گلهای مجتمع، بصورت سنبله ختم میشود. رنگ گلها معمولا به رنگ زرد و منقوش به لکههایی به رنگ قهوهای است (مدرسی و همکاران، 1386). زنجبیل از خانواده گیا‌‌هان گرمسیری است که بیش از 53 جنس و 1300 گونه دارد. این گیاه در حال حاضر در بسیاری از کشور‌‌های دارای آب و هوای گرمسیری ونیمه گرمسیری خصوصاً چین و هندوستان کشت می‌شود. Zingiber یک کلمه سانسکریت است که با توجه به شکل ریزوم زنجبیل نامگذاری شده است و به معنای شاخ گوزنی می‌باشد (کاولی و تولیت، 1380).
1 – 6 – 2 – ترکیبات زنجبیل
ترکیبات زنجبیل مثل هر گیاه دیگر بسیار پیچیده است و شامل مواد مختلفی نظیر کربوهیدرات‌‌‌ها، اسید‌‌های چرب آزاد، اسید‌‌های آمینه، پروتئین، فیتواسترول‌‌‌ها و ویتامین‌‌‌ها نظیر نیاسین و ترکیبات غیر فرار مثل جینجرول، شوگائول، زینجیبرون و پارادول می‌باشد که مسئول تندی و عطر گیاه هستند (ازگلی و همکاران، 1386).
ریزوم خشک زنجبیل واجد 60-40 درصد نشاسته، 10 درصد پروتئین، 10 درصد چربی، 5 درصد فیبر، 6 درصد مواد معدنی، 10 درصد رطوبت، 1 تا 4 درصد روغن فرار و اولئورزین، 8-5 درصد ماده رزینی و موسیلاژ است (محمدی و معطر، 1386). خاصیت آنتی اکسیدانی زنجبیل به دلیل وجود ترکیبات پلی فنول، ویتامین c، بتا- کاروتن، فلاوونوئید ها و تانن ها میباشد (Adel and Prakash, 2010). ریشه این گیاه حاوی ترکیبات پلی فنول فراوانی نظیر جینجرول14 و شوگائول15 است که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی هستند (Motawi et al., 2011).
1 – 6 – 3 – فعالیتهای فارماکولوژیکی زنجبیل
زنجبیل، یک گیاه دارویی است که از ساقه زیر زمینی (ریزوم) آن از دوران باستان به طور گسترده در چین، هند و یونان، جهت درمان نفخ معده، زخم معده، بهبود گردش خون، جنون، گلو درد، کاهش قند خون در دیابت، درمان دردهای رماتیسمی و نیز بعنوان داروی ضد تومور استفاده میشده است (Badreldin et al., 2008; Sanwal et al., 2010). طی تحقیقات اخیر علاوه بر خواص ضد التهابی16 و ضد آپوپتوزی17 خاصیت آنتی اکسیدانی 6-gingerol اثبات شده است (Badreldin et al., 2008).
1 – 6 – 4 – فعالیت ضد التهابی زنجبیل
در طب قدیم در بسیاری از کشورها، از زنجبیل جهت افزایش سیستم ایمنی بدن استفاده میشده است. جینجرول و شوگائول موجود در زنجبیل بیوسنتز لکوترینها و پروستاگلاندینها را از طریق سرکوب 5-لیپواکسیژناز یا پروستاگلاندین سنتتاز، مهار میکنند. همچنین زنجبیل میتواند سیتوکینهای پیش التهابی مانند TNF-α، اینترلوکین-1 (IL-1) و IL-8 را مهار کند (Tjendraputra et al.,2001; Verma et al 2004). همچنین فعال شدن NF-ĸB با بیماریهای التهابی متعددی مثل سرطان، انفارکتوس قلبی، دیابت، آسم، آلزایمر و آلرژی همراه است و از آنجا که عصاره زنجبیل موجب کاهش این فاکتور میشود، در نتیجه در درمان این بیماریها مؤثر است (Aggarwal & Shishodia, 2006). شوگائول موجود در زنجبیل بیان COX-2 و iNOS های التهابی را در ماکروفاژها کاهش میدهد و از این طریق در کاهش التهاب شرکت میکند (Pan et al., 2008). همچنین جینجرول میتواند بیان COX-2 القا شده توسط LPS را مهار کند (Lantz et al., 2007).
1 – 6 – 5 – اثر حفاظتی زنجبیل بر کبد
مطالعات نشان داده اند که در سمیت کبدی حاد القا شده توسط استامینوفن، عصاره آبی الکلی زنجبیل نقش محافظتی از کبد اعمال نموده و موجب کاهش فعالیت آنزیمهای کبد گردیده است (Ajith et al., 2007). داروهای ضد سرطان با وجود اینکه نتایج قابل قبولی در بهبود برخی تومورها دارند، سمیتهای شدیدی را بر جا میگذارند و موجب بالا رفتن آنزیمهای کبدی ALT، AST و افزایش سطح MDA و چربی کبد میگردند. مصرف زنجبیل موجب کاهش سطح آنزیمهای کبدی و MDA در سرم، و چربی در کبد میشود (Sakr et al., 2010). در بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)، TNF-α افزایش و ادیپونکتین کاهش مییابد. مطالعات انجام شده در مورد اثر زنجبیل درNAFLD نشان داده که 6-شوگائول و 6-جینجرول موجود در زنجبیل موجب مهار تنظیم کاهشی18 ادیپونکتین و کاهش بیان فاکتور TNF-α میگردد (Sahebkar, 2011). ترکیبات موجود در زنجبیل تکثیر سلولهای سرطانی را از طریق القای آپوپتوز سرکوب میکنند که این عمل را از طریق تنظیم کاهشی پروتئین Bcl2 و تنظیم افزایشی19 پروتئین کاسپاز-8 انجام میدهند (Yasmin Anum, 2008). زنجبیل در سمیت کبدی ناشی از تیو استامید نقش حفاظتی اعمال میکند و تزریق همزمان عصاره آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم همراه با تیواستامید به مدت 3 روز متوالی موجب کاهش معنی‌دار آنزیمهای ALT، AST و ALP در مقایسه با گروه تیواستامید میشود (مدنی و همکاران، 1385). تحقیقات نشان میدهند که زنجبیل در برابر سمیت کبدی القا شده توسط فلزات سنگین مانند کادمیوم، روی، جیوه و آرسنیک که از آلایندههای محیط زیست هستند نقش محافظتی اعمال میکند (Egwurugwu et al., 2007). از دیگر عوامل ایجاد کننده اختلالات کبد، مصرف طولانی مدت الکل است که در نهایت موجب سیروز و سرطان کبد میشود. در کبد، اتانول توسط آنزیم ADH به استات سم زدایی میشود. مصرف زیاد اتانول موجب تغییر در ژن این آنزیمها و آسیبهای بافتی مرتبط با الکل میشود مطالعات نشان داده که زنجبیل در سمیت کبدی ناشی از الکل اثر مثبت اعمال میکند و سطح آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز20 (SOD)، کاتالاز21 (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز22 (GPX) را افزایش میدهد (Haniadka, 2013).
فصل دوم
مواد و روشها
این تحقیق روی 28 سر موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم انجام گردید که در شروع آزمایش در شرایط °c24-22 و سیکل روشنایی خاموشی 12 ساعت (هفت صبح تا 7 شب روشن و 7 شب تا 7 صبح تاریک) نگهداری می شدند. به جز در حالت آزمایش آب و غذا بصورت آزاد در اختیار آنها قرار گرفت.
2 – 1 – مواد مورد نیاز
– موش صحرایی نر بالغ
– خوراک موش صحرایی
– آب مقطر

– پنبه و گاز
– کتامین
– زایلازین
– کیت سنجش آلانین آمینو ترانسفراز
– کیت سنجش آسپارتات آمینوترانسفراز
– کیت سنجش آلکالین فسفاتاز
– کیت سنجش لاکتات دهیدروژناز
– کیت سنجش گلوکز
– کیت سنجش بیلی روبین
– کیت سنجش تری گلیسرید
– کیت سنجش کلسترول
– کیت سنجش آلبومین
– کیت سنجش پروتئین کل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– تیوباربیتوریک اسید
– تری استو استیک اسید
– نیتروژن مایع
– فرمالین 10%
– هماتوکسیلین
-ائوزین
-پارافین
– چسب انتلان
– فروس سولفات
– عصاره زنجبیل
2 – 2 – وسایل مورد نیاز
– میز جراحی
– وسایل جراحی (انواع قیچی و پنس)
– دستگاه میکرو سانتریفیوژ (آزمایشگاه مرکزی)
– دستگاه اسپکتروفتومتر (آزمایشگاه مرکزی)
– میکروسکوپ نوری
– میکروسکوپ مجهز به دوربین عکاسی (اطاق تجهیزات میکروسکوپی)
– حمام آب
– pH متر
– ترازوی دیجیتال با دقت صدم گرم
– میکروپیپت
– تانک ازت
– فریزر 80- درجه سانتیگراد (آزمایشگاه مرکزی)
– نیدل گاواژ مخصوص موش صحرایی
– یخچال فریزر
– انکوباتور (آزمایشگاه تکوین)
– میکروتوم دوار (آزمایشگاه تکوین)
– سرنگ خونگیری
– اپندروف
– کرایوتیوب
– سرسمپلر
– جار رنگ آمیزی
– لام و لامل
– دستگاه هموژنایزر (آزمایشگاه مرکزی)

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید