مقالات و پایان نامه ها

vahedi-A-10-479-1-c0c6060-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 4، زمستان 1395DOI: 10.21859/joe-04048 تاريخ دريافت مقاله: 1395/04/22تاريخ پذيرش مقاله: 1395/10/26 واژگان کلیدی: اختلالات اسکلتی عضلانیManTRA ز / ه مقدمه مداخلات ارگونومیکیوظایف دستیBody mapمقاله پژوهشی 15535-400449 بررسی تأثیر مداخلات ارگونومی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

y_hamidi-A-10-256-1-44cb873-1

ارگونومی مجله ارگونومی انجمن فصلنامه ایران انسانی عوامل مهندسی و دوره 2 شماره ، 4 ، زمستان 3131 81 ارگونومی مجله ارگونومی انجمن فصلنامه ایران انسانی عوامل مهندسی قیمت: تومان

By 92, ago